Schoolregels

   
Home

Beleidsnotitie stagiaires op De Wissel

augustus 2009

1. Algemene omschrijving:

De Wissel is een speciale school voor basisonderwijs te Veghel. De school biedt plaats aan stagiaires van verschillende opleidingen.Het aantal stagiaires is altijd afhankelijk van de mogelijkheden binnen onze organisatie. 

2.Doelstelling van alle stages:

Door middel van de stage kunnen de stagiaires in de praktijk leerervaringen opdoen om zodoende een goede beroepshouding te ontwikkelen en het inzicht  in de eigen mogelijkheden te vergroten. 

3.Selectie stagiaires:

De Wissel geeft aan van welke opleiding wij een x aantal stagiaires willen. Alle verzoeken komen schriftelijk binnen: wij verwachten een sollicitatiebrief met c.v.
De opleidingen vragen onze school of wij stagiaires kunnen plaatsen en begeleiden.

De directie en de stagecoördinator nodigen de kandidaten uit voor een half uur durend gesprek en delen direct aan de stagiaire mee of ze zijn toegelaten. In dit gesprek wordt hen globale informatie gegeven over de stage, het onderwijs en de organisatie van de Wissel. Hoofdstuk 5 (Van deze beleidsnotitie) wordt mede in dit gesprek besproken. Na afloop van het gesprek wordt meteen een formulier meegegeven waarop enkele persoonlijke gegevens met pasfoto worden aangegeven. Dit komt op het white-board hangen. Tevens krijgen ze een schoolgids mee. Vooraf aan dit gesprek weet de stagecoördinator welke leerkrachten hebben aangegeven geen stagiaire te kunnen begeleiden. Dit is door de coördinator besproken met de directie.
Verzoeken voor ‘Snuffelstagiaires’ rechtstreeks van voortgezet onderwijs(HAVO/VWO) honoreren wij in principe niet. Deze stagiaires kunnen beter eerst in het reguliere onderwijs gaan “snuffelen”.  Gezien de kwetsbaarheid van onze kinderen achten wij het vooralsnog niet gewenst om LIO-stagiaires aan te nemen. 

4.Procedure bij verdeling van stagiaires

Na deze gesprekken overleggen de directie en de stagecoördinator welke stagiaires in welke groepen geplaatst kunnen worden. Daarbij krijgt de onderbouw de voorkeur i.v.m. ondersteuning van het zelfstandig werken.

Er wordt rekening gehouden met:

 1. Het aantal stagiaires van de verschillende opleidingen,     
 2. Het verschil in wensen inzake onder, midden en bovenbouw,
 3. Specifieke omstandigheden van de groep
 4. Specifieke omstandigheden van de leerkrachten,
 5. Wensen en kwaliteiten van de stagiaires. 

De directie maakt zo mogelijk uiterlijk twee weken van te voren aan de betreffende lk. kenbaar welke stagiair hem/haar wordt toebedeeld. Op het white-board worden de stageformulieren aangeplakt zodat iedereen weet welke stagiaires in welke groep geplaatst worden. 

5.Wat wordt er van een stagiaire verwacht:

Voor de stageperiode begint, maakt de stagiaire telefonisch een afspraak om een aantal zaken met de stagebegeleider door te spreken. De stagebegeleider is diegene op de Wissel die de stagiaire daadwerkelijk zal gaan begeleiden.

Een stagiaire moet een hoge mate van zelfstandigheid hebben, maar ook de stagebegeleider op de hoogte stellen van de zaken die ze ondernemen.
Zij moeten in ieder geval op de hoogte zijn wat hun opdrachten inhouden.
Als opdrachten niet duidelijk zijn vanuit de opleiding, dan moeten stagiaires zich richten tot de begeleiders van de opleiding.

Van stagiaires die in het tweede halfjaar stage lopen, wordt verwacht dat ze mee helpen bij het “schoolverlaterskamp”. Ze worden ruim van te voren uitgenodigd om kennis te maken met de groep en de leerkrachten.

5.1.Afspraken die stagiaires maken met hun stagebegeleider:

Er is een groot aantal afspraken, te denken valt aan afspraken rondom het gebruik van kopieerapparaat, snijmachine, bezoek zwembad, gebruik en opslag (handenarbeid)materialen, het op de hoogte zijn van de inhoud van de schoolgids, afspraken over “roken”(ook tijdens buitenactiviteiten), “thuiswerken” aan opdrachten, internet- en telefoongebruik.

5.2.Omgaan met het beroepsgeheim:

Een van de belangrijke dingen van werken op een school is het omgaan met het beroepsgeheim: er wordt op school nogal eens over kinderen gesproken. Alles wat op school verteld wordt behoort daar ook te blijven.
Tevens wordt met terughoudendheid omgegaan met ‘organisatiegevoelige’ informatie ,zoals bv. financiën, informatie uit de persoonlijke levenssfeer van collega’s etc.
Stagiaires kunnen alleen een leerling-dossier raadplegen in overleg met de stagebegeleider.
Uit het dossier mag niets gekopieerd worden.
In verslagen en bij observaties mogen geen namen van lln. gebruikt worden.

5.3.Surveilleren volgens een rooster:

Volgens een rooster worden stagiaires ingeschakeld bij het surveilleren. (Bedenk regelmatig iets waardoor kinderen een leuke pauze hebben. Stel je actief op !) Hierin kan onderling geruild worden als je een dag niet kunt. De speelplaatsregels zijn te vinden in de afsprakenmap. Zijn er conflicten of wil je iets oplossen, koppel dit altijd even terug met degene die ook surveilleert.

De bedrijfshulpverleners zijn Piet, Maud, Rien, Mariëtte, Harm, Gabi en Henk. In geval van nood (ongevallen) of twijfel altijd een van hen laten waarschuwen.

5.4.Kennismaking met allerlei mensen op de werkvloer:

Op onze school zijn veel mensen, vanuit verschillende disciplines, aanwezig. Stel jezelf ook voor aan mensen die wellicht geen eigen groep hebben.

Maak ook, bij het eventueel aannemen van de telefoon, bij contacten met ouders, of bij  buitenschoolse activiteiten, duidelijk dat je stage loopt bij ons op school. De telefoon dient als volgt opgenomen te worden: “SBO ‘De Wissel’”, dan de naam van diegene die opneemt, met daarbij de vermelding : “stagiaire”.

5.5. Assisteren bij het schoolverlaterkamp:(stagiaires 2de periode).  

6.Wat wordt er van de stagebegeleiders verwacht:

Alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zijn verplicht ruimte te geven aan stagiaires. Dit geldt voor iedereen behalve zij die voor het eerst in het onderwijs werken en zij die al een stagiaire hebben.
Leerkrachten weten van welke opleiding, stagiaires op onze school stage komen doen.
De leerkracht is op de hoogte van de doelen waartoe stagiaires opgeleid worden
Leerkrachten moeten aan kunnen geven welke stagiaire er het beste bij zijn groep past.
Een leerkracht kan ook met argumenten aangeven in een bepaald jaar of in een bepaalde periode geen stagiaire te kunnen begeleiden.
Hij/zij moet over voldoende tijd beschikken, is medeverantwoordelijk voor het aftekenen van opdrachten, zorgt ervoor dat de stagiaire de mogelijkheid krijgt de geformuleerde doelen te verwezenlijken,ondersteunt  de stagiaire bij het plannen van persoonlijke leerdoelen, praktijkopdrachten en andere leeractiviteiten,evalueert en beoordeelt de opdrachten, houdt de administratie bij waarin vorderingen, resultaten en afspraken vastliggen.

In een begeleidingsgesprek worden de opdrachten van de stagiaire voor besproken, geëvalueerd en beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria.

De leerkracht is op de hoogte welke stappen er gevolgd moet worden bij problemen.Een stagiaire die lln. begeleidt is daar verantwoordelijk voor. De eindverantwoordelijkheid ligt  altijd bij de stagebegeleider.


7.Wat wordt er van de stagecoördinator verwacht: 

 • De stagecoördinator bespreekt met de directie de stageverzoeken.
 • Verdeelt de stagiaires over de verschillende groepen.
 • Maakt een overzicht voor het white-board van de stagiaires die onze school volgend jaar zijn toebedeeld.
 • Informeert de stagiaires aan het begin van hun stage over  dit “stagebeleidsplan”en  tal van zaken die “groepsoverstijgend”zijn.
 • Reikt dit stagebeleidsplan uit aan stagiaires.
 • Informeert de BC’ers om zodoende een surveillancerooster te kunnen maken.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor stagiaires wanneer hun directe stagebegeleider geen antwoord heeft op hun vragen.
 • Fungeert als intermediair als er zich problemen voordoen tussen stagiaires en begeleiders dan wel stagiaires onderling.
 • Maakt overzicht van wie waar wanneer stage loopt.
 • Onderhoudt contact met de instelling.
 • Bezoekt contactdagen en doet verslaglegging.

8.Actie bij problemen en conflicten:

Alleen om gewichtige redenen en na zorgvuldige afweging door stagiair, stagebegeleider en stagedocent kan het stagecontract beëindigd worden. Er vindt een gesprek plaats waarbij overwegingen, het zoeken naar oplossingen en het maken van eventueel nieuwe afspraken, besproken worden. In dit gesprek wordt ook een periode afgesproken waarbinnen verbeteringen gerealiseerd moeten worden.

Als de stagebegeleider niet tevreden is over het functioneren van de stagiair of als er iets schort aan de communicatie tussen stagebegeleider en stagiair vindt er ook een gesprek plaats.

Mocht dit na  de afgesproken periode niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan wordt de stagecoördinator verzocht een andere plek binnen de Wissel te zoeken om de stage verder af te maken. Mocht dit niet lukken dan wordt de stageovereenkomst i.o. met de directie ontbonden. 

9.Beroepshoudingsaspecten:

Op De Wissel werken  en handelen we met respect voor de kinderen en hun ouders. We realiseren ons dat we een voorbeeld functie voor de kinderen vervullen. We houden daar o.a. rekening mee met het dragen van kleding en sieraden.
Hieronder volgen nog een aantal beroepshoudingsaspecten die we belangrijk vinden om na te streven bij ons werk. 

Omgaan met kinderen:

     -          inlevingsvermogen te aanzien van kinderen tonen
-
          de eigenheid van het kind waarborgen
-
          een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij het kind stimuleren
-
          zelfredzaamheid bij het kind stimuleren
-
          een vertrouwensrelatie aangaan bij het kind.

Samenwerken:

     -          afspraken maken en nakomen
-
          informeren over de uit te voeren opdrachten
-
          bijdragen in de samenwerking in ons team
-
          de eigen rechtspositie bewaken
-
          werken vanuit gedragscodes en richtlijnen van de school

waaronder de kledingcode: 

Kleding moet passend zijn en moet gezien kunnen worden als werkkleding dat niet aanstootgevend, kwetsend of discriminerend is.

Diepe decolletés, naveltruitjes met de hierbij behorende zichtbare string, duidelijk zichtbare tatoeages,  opvallende piercings, (te) korte broeken e.d. zijn niet passend binnen een onderwijsinstelling.

Personeelsleden zijn beelddragers en zijn hierdoor een duidelijk voorbeeld voor kinderen, maar ook voor elkaar. Door aanstootgevende kleding kunnen personeelsleden in ongewenste situaties terecht komen. Denk aan ongewenste opmerkingen en toespelingen. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich bewust is van de manier waarop men passend gekleed moet gaan. 

Professioneel handelen:

     -          bereidheid tonen om problemen/knelpunten/conflicten op te lossen
-
          eigen emoties en  gevoelens respecteren en hanteren
-
          emoties en gevoelens van anderen respecteren en hanteren
-
          situaties overzien
-
          het beroepsgeheim hanteren
-
          machtsmisbruik voorkomen

Communiceren:

     -          zelfvertrouwen en besluitvaardigheid tonen
-
          flexibiliteit tonen
-
          initiatief tonen
-
          sociale vaardigheden toepassen
-
          samenwerken met collega’s en kinderen
-
          verantwoordelijkheid dragen
-
          assertief reageren
-
          eigen capaciteiten kunnen inschatten
-
          bereid zijn feedback te geven en te ontvangen
-
          het eigen handelen ter discussie stellen
-
          handelen binnen de grenzen van eigen taken en bevoegdheden
-
          verantwoording afleggen over verrichte werkzaamheden
-
          gesprekken voeren
-
          hoofd- en bijzaken onderscheiden in mondelinge en schriftelijke informatie
-
          begrijpelijk en correct schriftelijke boodschap kunnen overbrengen
-
          begrip opbrengen voor door taal opgewekte gevoelens
-
          storingen in de relatie bespreekbaar maken
-
          de effecten van het eigen gedrag beoordelen
-
          omgangsvormen hanteren.

Opleiding:

SPW 2 Helpende-welzijn

Beroepsprofiel/functieomschrijving :

Het werk van een HW gebeurt onder verantwoordelijkheid van een begeleider.
Te denken valt aan huishoudelijke taken, zorgtaken(helpen bij eten, drinken, lichamelijke verzorging), begeleidingstaken(helpen  bij en stimuleren tot activiteiten), eenvoudige administratieve werkzaamheden en volgens plan werken.
Beroepenveld: kinderopvang, gehandicaptenzorg,basisonderwijs en activiteitenbegeleiding.

Taken stagiaires:

Hij/zij kent de opzet en de werkwijze van de stageopdrachten.

Hij maakt voorafgaand aan de stageperiode een voorstel/wens van uit te voeren opdrachten. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan. De stagiaire neemt steeds meer initiatief in keuzes en planning van opdrachten. Dit betekent in toenemende mate zelf opdrachten voorbereiden, zelf om hulp vragen en planning bespreekbaar maken om zo richting te geven aan het eigen leerproces.

Taken stagedocent van de opleiding:

Deze docent zorgt voor;

Het voorbereiden van de stagiaire op de stage, het uitzetten van een leerroute, het voeren van evaluatiegesprekken met de stagiaire,het 3 x per jaar bezoeken van onze school, het stimuleren van de vorderingen en het zonodig bijsturen en het doorgeven van informatie betreffende de stagiaire naar het werkveld en omgekeerd.

Duur van de stage en aanwezigheid (in overleg met de opleiding):

1e jaars medio nov.-einde schooljaar 2 dagen per week

2e jaars aug.-medio april 3 dagen per week

Opleiding:

SPW 3

Beroepsprofiel/ functieomschrijving:

De SPW-er 3 is bezig met hulp en dienstverlening in gezin of vervangende woon- of leefsituatie.Activiteiten in het basisonderwijs zijn: pedagogische begeleiding in het algemeen, begeleiding bij onderwijsprocessen, ind. ondersteuning bij het laten leren, functioneren als teamlid in de schoolorganisatie.

Duur van de stage en aanwezigheid (in overleg met de opleiding):

2e jaars 2e helft schooljaar 5 dagen per week

3e jaars aug.-febr. 5 dagen per week

Opleiding:

Onderwijs-Assistent 4

Beroepsprofiel/ functieomschrijving:

De onderwijsassistent voert onder verantwoording van de groepsleerkracht taken uit die liggen op het terrein van pedagoog, didacticus en teamlid/collega. Hij behoort tot het onderwijsondersteunend personeel. Hij  verricht routinematige onderwijsinhoudelijke taken uit voor een klein aantal leerlingen, zorgt voor het uitvoeren van specifieke trainingsprogramma’s voor kleine groepjes.

Taken stagiaires:

35 uur binnen onze school werken aan de praktische uitvoering en begeleiding gestuurd door concrete opdrachten en het rooster. Daarnaast wordt er tijd besteed aan het voorbereiden, bespreken en evalueren van opdrachten. Hierbij speelt zelfstandig leren een belangrijke rol. Daarnaast heeft de stagiaire nog 5 uren om aan verslagen te werken. 

Duur van de stage en aanwezigheid (in overleg met de opleiding):

2e jaars 2e helft schooljaar 5 dagen per week

3e jaars aug.-febr. 5 dagen per week

Opleiding:

PABO 2e en 3e jaars

Beroepsprofiel/functieomschrijving:

Leerkracht Basisonderwijs. 

Taken stagiaires:

Een intensieve oriëntatie op onze school voor speciaal basisonderwijs; Actief bijdragen aan het scheppen van een pedagogisch klimaat; Het opstellen van handelingsplannen voor leerlingen die een speciale zorg behoeven; Het verdiepen in leerproblemen en specifieke leermiddelen; Het verdiepen in gedragsproblematiek en specifieke aanpak; De student beschrijft de persoonlijke leerdoelen, waarin de aandachtspunten van de periode verwerkt zijn; Stelt een persoonlijk stageplan op en bespreekt dit met de stagebegeleider; Verzorgt in principe per dagdeel minimaal één schriftelijk voorbereide activiteit; Stelt zich op de hoogte van de gebruiken/regels van de school en van de stageklas;  Assisteert de stagebegeleider zo mogelijk tijdens de lesactiviteiten en bij andere taken; Bespreekt wekelijks de zelfreflectie met de stagebegeleider;

Taken stagebegeleider op de Wissel:

Het schrijven van een samenvattend verslag aan het eind van de stageperiode afhankelijk van de duur van de stage en het bespreken hiervan met de student en indien gewenst met de stagedocent.

De volgende vragen kunnen hiervoor als leidraad dienen:

=>Wat vindt u van de persoonlijke leerdoelen van de student en de wijze waarop hij daarmee omgaat?

=>Wat vindt u van de manier van plannen?

=>Wat vindt u van de activiteiten die de student heeft ondernomen in het kader van het bereiken van zijn persoonlijk stageplan?

=>Hoe gaat de student om met zijn opgedane ervaringen?

=>Is er groei waar te nemen in zijn persoonlijke leerdoelen?

=>Wat kunt u zeggen over de houding van de student?

Duur van de stage en aanwezigheid:

i.o.

Opleiding:

PABO-LIO als stagiaire( LIO = leerkracht in opleiding) 

Vooraf:

De werkzaamheden en de contacten van een LIO’er gaan veel verder dan elke andere stagiaire. Er moet daarom uitermate zorgvuldig omgegaan worden met de selectie en benoeming van een LIO’er voor het SBO. Binnen SKIPOV wordt er een sollicitatieprocedure voor de benoeming van LIO’ers gehanteerd. Op dit moment participeert een directielid  SBO in deze bovenschoolse commissie. In verband met het specifieke karakter van een SBO is het belangrijk dat, als een LIO’er zich aanmeldt voor een stageplek binnen het SBO, er vooraf een commissie van het SBO met deze kandidaat spreekt en de bevoegdheid heeft deze kandidaat af te wijzen. 

Beroepsprofiel:

Leerkracht Basisonderwijs.

Functieomschrijving:

De periode bestaat uit 50% werken: gedurende 6 aaneengesloten weken zelfstandig het onderwijs aan een groep verzorgen, de voorbereidingstijd (het leren kennen v.d.kinderen) aantal dagen in overleg. De overige dagen vervangingsactiviteiten/overnemen van een groep.

De andere 50% valt onder leren: deze moet,gedurende 20 werkdagen, besteed worden aan de ontwikkelopdracht. De overige dagen aan de uitwerking van twee zelfgekozen onderwerpen

Taken stagiaires:

De stagiaire solliciteert  naar een LIO-overeenkomst op onze school.

De belangrijkste doelen zijn:Het vergroten van de startbekwaamheid als leerkracht, intensief kennismaken met groepsverantwoordelijkheid, functioneren als teamlid, ervaringen opdoen met activiteiten op schoolniveau, ervaring opdoen in het omgaan met ouders.

Taken stagebegeleider op de Wissel/LIO-coach:

Op de hoogte zijn van de LIO-overeenkomst, het formuleren van een of meer ontwikkelopdrachten.
De student begeleiden met bijzondere aandacht voor contact met ouders en functioneren als teamlid.
Toezicht houden tijdens activiteiten waarbij het schoolterrein verlaten wordt.
De bereidheid hebben de stagiaire deel te laten nemen aan schoolgebonden opdrachten.
Het bijwonen van info-avonden op de PABO.
Het bewaken van de verdeling werken/studeren.
Het houden van een eindgesprek.
Het bijwonen van het  afstudeergesprek op de PABO.

Duur van de stage en aanwezigheid:

In 5 maanden is de stagiaire 5 dagen aanwezig om de groep kinderen te leren kennen.

Gedurende 6 aaneengesloten weken verzorgt de stagiaire onderwijs aan de groep. De groepsleerkracht schat in in hoeverre het verantwoord is, dat de stagiaire zelfstandig de groep overneemt.  De andere helft van de tijd besteed de stagiaire aan o.a. de ontwikkelopdracht.

Hoe is de beoordeling vastgelegd:

De stagebegeleider maakt een referentieverslag waarin kwaliteiten en leermogelijkheden beschreven worden.

Stageovereenkomst:

LIO-overeenkomst. 

Opleiding:

HBO-pedagogiek.3e jaars en 4e jaars 

Beroepsprofiel/ functieomschrijving:

De HBO-pedagoog onderzoekt de hulpvraag, geeft voorlichting en advies en biedt hulp aan jeugdigen en (beroeps) opvoeders. Hij is vanuit een pedagogische invalshoek werkzaam binnen diverse jeugdvoorzieningen in de maatschappelijke sectoren jeugdzorg, gehandicaptenzorg, welzijn, justitie en onderwijs. Zowel de begeleiding bij problematische opvoedingssituaties en de specifieke opvoeding van jeugdigen, als opvoedingsondersteuning binnen de gewone, alledaagse opvoeding behoren tot het werkterrein. 

Taken van de stagiaire:

Competenties verwerven op het gebied van samenwerken, reflecteren, mondeling/schriftelijk communiceren, plannen en organiseren, doelgericht onderzoeken, pedagogisch adviseren en pedagogisch hulpverlenen. Concrete taken kunnen zijn; het voeren van gesprekken met kinderen, leerlingbegeleiding, begeleiding van soc. vaardigheidstraining, observeren, het afnemen van toetsen, het informatie verzamelen uit dossiers. Het opstellen, uitvoeren en evalueren van hulpverlenings-/handelings- en zorgplannen.
 Duur van de stage en aanwezigheid:

3 à 4 dagen per week gedurende een jaar

Opleiding:

ALO (i.o)

Opleiding:

Logopedie (i.o)

Opleiding:

Orthopedagogiek  

Jaarlijks wordt er één student van de universiteit toegelaten. Vooraf sturen studenten een brief met hun c.v. en hebben een gesprek met de begeleidende psycholoog/orthopedagoog en een lid van de directie. Na de afronding van de gesprekken worden de kandidaten telefonisch op de hoogte gebracht.

Beroepsprofiel/ functieomschrijving:

De orthopedagoog kan na zijn 4-jarige universitaire opleiding veel kanten op.  In het onderwijs wordt de orthopedagoog ingezet t.b.v. onderzoek en begeleiding. 

Duur van de stage en aanwezigheid: 

3 dagen per week tot het einde van het schooljaar 

Taken student:

Hieronder een willekeurige opsomming van activiteiten:

dossierstudie
klassenobservaties
deelname leerlingbesprekingen
psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren bij leerlingen in diverse leeftijdscategorieën
het houden van leerkrachtgesprekken
mogelijkheid tot individuele leerlingbegeleiding
participatie bij LGF begeleiding
deelname PCL
het voeren van oudergesprekken
deelname diverse trainingen, zoals SOVA-training, faalangst reductietraining i.s.m. de IB'er
ouderbezoeken samen met de maatschappelijk deskundige
opstellen basishandelingsplannen
opstellen ontwikkelingsperspectieven
deelname eindonderzoeken schoolverlaters
deelname schoolkamp

Daarnaast is de student ook teamlid.